Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole Publiczne w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Strona główna BIP

Siedzibą Publicznego Przedszkola w Tucznie jest miasto Tuczno, a terenem jego działalności Miasto i Gmina Tuczno.

Organizatorem Publicznego Przedszkola jest samorząd gminny. Nadzór merytoryczny nad działalnością Przedszkola sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

1. Gminę Tuczno,

2. Rodziców w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Przedszkole działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz. 95 z póź. zm.). 
  2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 95,poz. 425 z 1991r. z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy. 
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3,poz.19 z póź.zm.). 
  4. Aktu założycielskiego. 
  5. Statutu.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bożena Jacyna 15-01-2015 10:43:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Jacyna 15-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Bożena Jacyna 15-01-2015 13:06:58